Energetické audity a posudky
Průkazy energetické náročnosti budov
Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie
Energetické studie a studie proveditelnosti
Energetické koncepce územních celků
Poradenskou činnost se zaměřením na čerpání dotací
Dotační management - od podání žádosti o dotaci po čerpání prostředků
Energetický management podle ČSN EN ISO 50001

O firmě

Společnost IVS - Energetické poradenství, s.r.o. byla založena v roce 2013 jako logické pokračování odborných a vysoce specializovaných činností Ing. Vladislav Schmidta, před rokem 2013 podnikajícího jako OSVČ.
Společnost se zabývá výhradně problematikou úspor energie v podnikatelském i veřejném sektoru. Hlavní náplní činnosti je zpracovávání energetických auditů, energetických posudků, návrhů technických opatření vedoucích k úsporám energie, zpracování průkazů energetické náročnosti budov, kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie, podkladů pro zavedení systému energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001, energetických koncepcí a všech dalších dokumentů vyplývajících ze Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Společnost IVS - Energetické poradenství, s.r.o. je kolektivním členem Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. Odbornou část činnosti v oblasti energetické účinnosti garantuje Ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista, zapsán v seznamu energetických specialistů u MPO ČR.

Co Děláme

Energetický audit

K dosažení úspor energie lze přistoupit dvěma způsoby. Buď na základě momentálně výhodné (nebo také nevýhodné) nabídky typu nahodilé výměny oken díky akční ceně, zateplení části obvodové zdi, na kterou nejvíce fouká, nákupu nového kotle, který Vám prodejce doporučí nebo např. nákup LED svítidel apod. Avšak skutečně dosažené úspory energie a snížení provozních nákladů jsou v těchto dílčích případech většinou sporné nebo neprokazatelné. Nebo lze k úsporám přistoupit systémově a před samotnou investicí získat dokonalý přehled o opatřeních přinášejících úspory energie a o nákladech na jejich realizaci, očekávatelných úsporách a finanční návratnosti vynaložených investic.

Energetické posudky

Písemná zpráva obsahující informace o posouzení předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku. Součástí zprávy jsou objektivně a řádně zpracované výsledky a jejich vyhodnocení. V rámci legislativy se energetické posudky zpracovávají pro účely podle § 9a zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v platném znění, podrobnosti ke zpracování energetického posudku jsou uvedeny v § 6 a § 7 vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Průkazy energetické náročnosti budov

Dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části. Průkaz tvoří protokol a grafické vyjádření. Kdy a pro které budovy se průkazy zpracovávají, stanovuje zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, především v § 7a. Vzor a obsah průkazu podrobně stanovuje vyhláška o energetické náročnosti č. 78/2013 Sb. Správně a řádně zpracovaný PENB poskytuje provozovateli budovy, resp. vlastníkovi​, řadu užitečných informací, důležité však je, aby byl zpracován kvalitně a kompletně.

Kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie se provádějí na základě § 6a zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, způsob provádění kontrol, jejich rozsah a četnost jsou stanoveny vyhláškou o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie č. 194/20132 Sb. Vyhláška obsahuje též vzor zprávy a způsob hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie.

Dotace a dotační management

Není sporu o tom, že čerpání dotací přináší pro veřejnou i podnikatelskou sféru příležitost k realizaci zásadních opatření ke snížení energetické spotřeby budov či procesů. Bez dotace by vzhledem k finanční náročnosti často nebylo pro žadatele možné v blízkém časovém horizontu realizovat daný projekt vůbec nebo by byl nucen jej uskutečnit pouze v omezeném rozsahu. Základní podmínkou pro získání dotace u energetických projektů je kvalitně zpracovaný energetický posudek. Od hodnot z energetického posudku, uvedených v žádosti o dotaci, se odvíjí nejen to, zda dotaci obdržíte, ale také jaká bude její výše a jaké úspory energií i financí Vám přinese. Nekvalitně zpracovaný ener...

Systémy managementu hospodaření s energií

Základním dokumentem pro zpracování systému energetického managementu je ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití. Systém managementu hospodaření s energií je de facto založen na metodice postupných kroků, kterými jsou plánování (stanovení cílů a procesů nutných pro dosažení očekávaných výsledků); provedení​,​ tj. zavedení procesů; kontrola spočívající v monitorování a měření procesů s ohledem na cílové požadavky a hodnoty, kterých má být dosaženo; a jednání, jehož náplní je provádění opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti celého systému managementu hospodaření s energií. Základní dokument, ​který ​popisuj​e​ výchoz...

Ostatní služby

Na základě zkušeností nabytých při práci na různých zakázkách, nejčastěji souvisejících se zvýšením celkové energetické účinnosti podnikatelských subjektů či veřejných budov, jsme schopni poskytovat další, výše nespecifikované služby. Potřebujete-li  v oblasti spotřeby energie vyřešit konkrétní problém, nebo pokud připravujete investici do zařízení s významnou energetickou spotřebou, jsme Vám připraveni poskytnout odborný názor podložený poctivě provedenými výpočty. Našim partnerům průběžně pomáháme se snižováním energetické náročnosti a výdajů za energie. Především v případě krajů, měst a obcí se můžeme též podílet na skutečně nezávislém posouzení nastavení smluvních vzt...
Kontaktujte nás

IVS - Energetické poradenství, s.r.o.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25731